Pikaajaline D-viisa

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks. D-viisa taotlemise aluseks on dokumenteeeritud vajadus viibida Eestis kauem, kui seda võimaldab Schengeni C-viisa, st üle 90 päeva iga 180 päeva kohta.

D-viisa võib anda kuni kaheteistkümneks järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva ja selle kehtivusajal võib viibida ülejäänud Schengeni alal kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Kahe järjestikuse D-viisa olemasolu korral tuleb arvestada, et 730 päeva jooksul ei või viibimisaeg olla suurem kui 548 päeva.

D-viisa taotlust tuleb esitada isiklikult (v.a. alla 12 aastased lapsed) otse Eesti saatkonnale Moskvas. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda vastuvõtule:

Mida esitada viisa taotlemisel?

 • reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 • täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 • värvifoto 35x45mm;
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni alal viibimise aja kohta. NB! Alates 01.06.2023 ei aktsepteerita Venemaa kindlustusfirmade väljastatud poliise! Erandina võetakse vastu Alfa Strakhovanie ja Ingosstrah kindlustuse poolt väljastatud poliise. Soovitame kindlustuse vormistada kutsujal Eesti kindlustusfirmas;
 • Venemaa kodanike puhul sisepassi koopia (isikuandmete ja elukoha registreeringu andmeid kajastavatest lehtedest).
 • alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek, kas lapse reisimiseks päris üksi, ühega vanematest või koos konkreetse saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.
 • Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid.
  • Piisavate rahaliste vahendite määr iga Eestis viibida lubatud päeva kohta on 70 eurot.
  • Lühiajalise töötamise ja õppimise reisieesmärgi puhul kehtivad piisavate rahaliste vahendite määra osas erisused (määrus).
 • reisi eesmärki tõendavad dokumendid:
  • külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
  • Eestis töötamist tõendav dokument (Politsei- ja Piirivalveameti poolt antud lühiajalise töötamise registreerimise kinnitus, tööandja tõend);
  • Eestis õppimist tõendav dokument;
  • sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid, kui viisat taotletakse eraisiku külastamise eesmärgil;
  • Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaarametnik küsida täiendavaid dokumente.

D-viisa taotlemisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge. Sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud alla 12 aastased lapsed ja isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta – setõttu alla 12. aastaseid lapsi ei pea viisataotluse esitamisele saatkonda kaasa võtma.

Reeglina vaadatakse D-viisa taotlus läbi 14 päeva jooksul. Arvestama peab, et erandlikel juhtudel võib D-viisa menetlus võtta ka kuni 30 päeva.

RIIGILÕIV

D-viisa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 100 €, 6-11 aastastel (k.a.) lastel 40 €.

NB! Hetkel ei ole võimalik Moskva saatkonnas tasuda riigilõivu Venemaal väljastatud pangakaartidega.

Riigilõiv tuleb tasuda enne viisataotluse esitamist järgmistele pangakontodele Eestis:

makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900073630

Makse selgitus: Viisataotluse läbivaatamine, taotleja ees- ja perekonnanimi

Viitenumber ja selgitus on maksekorraldusel kohustuslikud väljad.

Tasudes riigilõivu pangaülekandega, palume ülekanne teha aegsasti, et tagada raha õigeaegne laekumine.

Tähelepanu! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud:
 • alla kuue aasta vanused taotlejad;
 • Eesti kodaniku pereliikmed (abikaasad, alaealised lapsed ja täisealised lapsed, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suutelised iseseisvalt toime tulema);
 • EL  liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.