Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus 2020-2021

Eesti lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

  • Tugineme rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas rahvusvahelisele humanitaarõigusele ja inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele
  • Seisame põhiväärtuste, sealhulgas inimõiguste ja inimväärikuse eest. Peame oluliseks rahvusvahelise julgeoleku, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste vahelist sidet, samuti konfliktiennetust. Soovime, et naiste ja laste õigused konfliktides oleksid tagatud.
  • Soovime suurendada Julgeolekunõukogu liikmete teadlikkust kehtiva rahvusvahelise õiguse ja küberjulgeoleku normide rakendatavuse kohta
  • Tõstame esile kehtivast rahvusvahelisest õigusest ja selle kujunemisloost neid aspekte, mis on olemuslikult seotud Eesti Vabariigi sünnilooga, rõhutame mittetunnustamispoliitika tähtsust
  • Toetame vetoõiguse kasutamise piiramist genotsiidi või muid inimsusevastaseid kuritegusid puudutavates olukordades. Peame oluliseks rahvusvahelise kogukonna hukkamõistu kuritegudele, mis on ajendatud inimsusevastastest ideoloogiatest ja mille on sooritanud kuritegelikud režiimid.