Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi elamislube ja viisasid Eestis töötamiseks või ettevõtluseks

Valitsus kiitis heaks sanktsiooni, millega alates 09.04.2022 piiratakse Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi Eestis töötada või tegeleda ettevõtlusega ja peatab vastavate viisade ja elamislubade väljastamise.

Venemaa ja Valgevene kodanikel pole enam võimalik taotleda:

  • Tähtajalist elamisluba töötamiseks
  • Tähtajalist elamisluba ettevõtluseks, mh ka iduettevõtluseks (Start-up)
  • Viisat välismaalase lühiajaliseks Eestis töötamiseks
  • Viisat iduettevõtluseks (Start-up)
  • Viisat kaugtööks (Digital nomad visa)
  • Viisat ettevõtluseks 

Vabariigi valitsuse määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/108042022003

Kõik Moskva saatkonnas broneeritud ajad vastavatel eesmärkidel elamisloa taotlemiseks tühistatakse ja uusi aegu broneerida ei ole võimalik.

Eestisse saab jätkuvalt reisida pererände raames või humaansetel kaalutlustel.

Olemasolevaid elamislube ja Eestis viibimise ning töötamise aluseid riik kehtetuks ei tunnista ja nende olemasolul saab inimene vastavalt seadusele taotleda ka nende pikendamist või Eestis viibimise aluse muutmist.

Nii saab töötamiseks juba antud elamisloa alusel Venemaa või Valgevene kodanik taotleda korduvat elamisluba, et töötada teise tööandja juures. Kui seaduses sätestatud tingimused täidetud ei ole või inimene on rikkunud Eesti seadusi, kaotab ta Eestis viibimise õiguse. Näiteks tunnistatakse elamisluba kehtetuks, kui inimene on õhutanud rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda või on sooritanud kuriteo.